Fashion Design
Fashion Design
#FashionDesign#UMCOS
ជំនាញ​៖ ជំនាញច្នៃម៉ូត
ដោយ៖​ កញ្ញា សុខ បញ្ញា
មុខរបរបច្ចុប្បន្ន​​៖​ ស្ថាបនិក Ghechie Brand
PodcastMajor Fashion Design by Ms. Sok Panha
00:00 / 16:57
FUSAAC

FUSAAC is an association consisting of Fulbright scholarship alumni and individuals who have participated in exchange programs to the United States, sponsored by the U.S. State Department.

Email: info.fusaac@gmail.com

Phone: (+855) 98 244 323

Office: Building E, Russian Federation Blvd., Institute of Foreign Language (IFL)

© 2020 FUSAAC