Journalism
Journalism
#Journalism#UMCOS
ជំនាញ​៖ ជំនាញសារពត័មាន
ដោយ៖​ កញ្ញា ញឹក​ ស្រីល័ក្ខ​
មុខរបរបច្ចុប្បន្ន​​៖​ និពន្ធនាយក​សារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​២៥រាជធានី​-ខេត្ត​
PodcastMajor Journalism by Ms. NHEK Sreyleak
00:00 / 16:02
FUSAAC

FUSAAC is an association consisting of Fulbright scholarship alumni and individuals who have participated in exchange programs to the United States, sponsored by the U.S. State Department.

Email: info.fusaac@gmail.com

Phone: (+855) 98 244 323

Office: Building E, Russian Federation Blvd., Institute of Foreign Language (IFL)

© 2020 FUSAAC