Psychology
Psychology
#Psychology#UMCOS
ជំនាញ​៖ ជំនាញចិត្តវិទ្យា
ដោយ៖​ កញ្ញា លឹម បួយហៀក
មុខរបរបច្ចុប្បន្ន​​៖​ អ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនៅមណ្ឌលថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តសង្គមនៅកម្ពុជា
PodcastMajor​ Psychology by​​​ Ms. Lim Bouyheak
00:00 / 40:18
FUSAAC

FUSAAC is an association consisting of Fulbright scholarship alumni and individuals who have participated in exchange programs to the United States, sponsored by the U.S. State Department.

Email: info.fusaac@gmail.com

Phone: (+855) 98 244 323

Office: Building E, Russian Federation Blvd., Institute of Foreign Language (IFL)

© 2020 FUSAAC